.......................................

    แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าศึกษา โครงการพิเศษบัญชีบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา 
รุ่นที่ 1
>>คลิก<< 

..........................................

รายละเอียดการรับสมัคร

 • แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2559
 • รับสมัครเข้าคัดเลือกศึกษา 31 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2559
 • เริ่มเปิดสอนปี 2559 ในภาค 1 วันที่เสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 - 13 พฤศจิกายน 2559
 • คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ได้แก่ 
  - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  - สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 149,000 บาท รวมเอกสารตำราเรียนและศึกษาดูงานในประเทศ โดยแบ่งชำระ 8 งวด
 • รับเข้าศึกษาประมาณ 60 คน
 • ใช้ระบบการศึกษาแบบ Block Course System โดยจัดให้ผู้เรียน เรียนครั้งละ 2 วิชา เมื่อเรียนจบ 2 วิชาดังกล่าว ก็จะทำการสอบวัดผล และจึงเรียน 2 วิชาถัดไป
 • บรรยายในชั้้นเรียน วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • เรียนที่ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา

**ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 076 428 400 หรือ 02 310 8213, 081 8311399, 081 423 5069**